Törzsállomány - nyomtatott könyvek

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár törzsállománya több történeti gyökerekkel rendelkező könyvállományt foglal magába.

1/ a hajdani Pécsi Püspöki Szeminárium bibliotékáinak (tanári, növendék papság könyvtára, Szent Pál Irodalmi Társulat Könyvtára) 1801 után nyomtatott állománya

2/ az 1923 utáni püspöki, kanonoki és papi hagyatékok

3/ az 1950 szeptemberében feloszlatott pécsi szerzetesrendek (ciszterci rend, jezsuita rend, irgalmas rend, pálos rend, III-ad rendi ferencesek, Miasszonyunk női kanonokrend, karmelita rend) és katolikus társadalmi szervezetek (Szociális Missziós Társulat, Mária-kongregációk, Pécsi Katolikus Kör) országos válogatás után visszamaradt köteteit

4/ Az 1950 utáni, főként vallástudományi szakkönyvek sora. Ebben kiemelt állomány a Dr. Cserháti József megyéspüspöknek köszönhető II. vatikáni zsinat utáni könyvanyag.

A Klimo Könyvtár kódex-, ősnyomtatvány- és ritkasággyűjteménye

A hajdani pécsi püspöki könyvtár (Klimo Könyvtár) 1949-ben, politikai okok miatt kiemelt és védett helyre, a Püspökségre szállított kódexei, ritkaságai. Ezek egy része egyedi, esetenként gazdagon illuminált kéziratos dokumentum a 13–15. századból (pl. 14. századi Hainburgi Biblia, Magyi-kódex), ősnyomtatványok (pl. Pécsi Missale), antikvák, továbbá a Pécsi Egyházmegyéhez köthető 18. századi nyelvészeti és történeti kéziratos munkák.

Régi könyves gyűjtemény

A bibliotéka régi könyves állománya javarészt a hajdani Pécsi Püspöki Szemináriumi Könyvtár 16–19. századi köteteit foglalja magába, továbbá az egyes megszüntetett plébániákról is kerültek az állományba 1801 előtti nyomtatványok. Számuk megközelítőleg 4500 kötet.

Folyóirat-állomány

A magyar nyelvű folyóirat-állomány nagyobb része 1950 előtti, kisebb hányada 1990-es évekig folyamatosan megjelenő egyházi periodika (Magyar Kurír, Szolgálat, Mérleg, Vigilia, Tál és Kendő). Könyvtárunk 1950 előtti állományában megtalálhatók - a teljesség igénye nélkül - a korra jellemző folyóiratok:

  • szaklapok (Religio és Nevelés, Magyar Sion, Magyar Építőművészet),
  • kulturális hetilapok és havilapok (Élet, Világposta, Szent Antal, Napsugár),
  • missziós lapok (Négergyermek, Katolikus Missziók a Tengerentúli Országokban),
  • hitvédelmi és hitbuzgalmi lapok (Katholikusok Lapja, Katholikus Hitvédelmi Folyóirat, Szűz Mária Új Virágos Kertje)
  • diáklap (Zászlónk),
  • egyházi lapok, szerzetesrendek, világi papság illetve papnövendékek lapjai (Katolikus Közlöny, Katholikus Lelkipásztor, Papok Közlönye, Ferences Közlöny, Pazmanita Tudósító, Nova Clara Vallis),
  • gyermeklapok (Szent család kis követe)
  • valamint a különböző egyházhoz kapcsolódó imacsoportok, közösségek lapjai (Örökimádás, Rózsafüzér Királynéja)

A külföldi folyóirat-állomány csaknem 80%-a a korábbi Ferences templomi helyszínen, a többszöri leázások miatt megsemmisült. A magyar nyelvű folyóiratállomány nagy része már kereshető az online katalógusunkban. [link - szűréssel]

Helytörténeti és egyházmegye-történeti gyűjtemény

Az 1990-es években a kutatási igényekhez igazodva Surján Miklós megyei könyvtárigazgató segítségével leválogatásra kerültek a pécsi helytörténettel, valamint a Pécsi Egyházmegye históriájával kapcsolatos nyomtatott elsődleges és másodlagos források. Ezeket jelenleg is különgyűjteményként kezeli a könyvtár, gyarapítása folyamatos.

Liturgikus könyvgyűjtemény

A főként 19–20. században, több nyelven (magyar, német, horvát, lengyel, francia, angol) is megjelent, kis alakú liturgikus könyvek (missalek, graduálék, breviáriumok, imádságos könyvek) gyűjteménye egyelőre rendezetlen állománnyal rendelkezik. Közel 2000 kötetet számlál.

Fényképtár

A Fényképtár teljesen esetlegesen ismeretlen hagyatékokból, valamint az állományvédelmi munkák során az egyes kötetekből kihulló fotókból áll. Az egyik legegyedibb része Pécs szerb megszállásának (1919–1921) fotódokumentációját tartalmazza, de számos fotográfia maradt fenn Cserháti József megyéspüspökről is. A Belvárosi Plébániai Könyvtár állományának válogatása során Kele Pál Atya számos fényképe került ki a kötetekből.

Kéz- és gépirattár

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár számos, főként 19–20. századi kéziratot és gépiratot őriz. Ezek egy részét – főként egyházi személyekhez kötötten – rendszereztük. Másik része az állományvédelmi tisztítási munkák során került elő az egyes kötetek lapjai közül. Ezek válogatása, csoportosítása és listázása folyamatban van.

Képeslapgyűjtemény

A Képeslapgyűjteményünk papi hagyatékokból és az állományvédelmi munkák során az egyes kötetekből kihulló képeslapokból áll össze. Nagyobb részt 1950–1980-as évek magyar és külföldi város vagy városrészlet, épület képek mellett képzőművészeti alkotásokról találhatók képeslapok. Külön leválogatott anyagunk van a Pécsi Egyházmegye helyszíneiről és Pécs város nevezetességeiről, emellett az egyes nagyobb ünnepek (Húsvét, Karácsony) üdvözlőlapjai is fellehetők.

Kis- és aprónyomtatványok

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár korábbi könyvtárosai egy rendezetlen aprónyomtatvány-gyűjteményt hagytak örökül. Ezek egy részét fiókokban, ömlesztve tárolták, feldolgozásukra nem volt sem személyzet, sem idő. Másik része a 2020/21-ben lezajlott állományvédelmi takarítás és állomány rendezése során került elő az egyes kötetek (pl. imakönyvek) lapjai közül. Ezek is a gyűjtemény gazdagságát hivatottak alátámasztani. Az elmúlt 150 évből szentképek, imalapok, képeslapok, egy-vagy több lapos nyomtatványok (pl. régi csekkek, újságcikkek, imafüzetek, csomagolópapírok, gyertyacímkék, meghívók, stb.), könyvjelzők és lepréselt virágok kerültek elő.

Az aprónyomtatványok két nagyobb csoportja a szentkép- és imalapgyűjtemény, valamint a papi emléklapok. Mindegyikben kiemelkedő a pécsi egyházmegyei anyag megléte.

Kottagyűjtemény

A Kottagyűjteményben egyrészt 19. századi kéziratos kották lelhetők, amelyeket a Székesegyház kórusai számára másoltak le. Ezen kívül 18. századi nyomtatott latin, gregorián zsoltároskönyvek, továbbá a 19–20. századból különböző egyházi és világi zenei művek, dallamok kottái tartoznak a gyűjteménybe. Egyelőre rendezetlen állomány.

Személyi gyűjtemények

Pécsi püspökök, kanonokok, papok esetlegesen a könyvtárban elhelyezett gépiratainak, jegyzeteinek, egyéb dokumentációinak gyűjteménye: Dr. Udvardy György, Dr. Cserháti József, Dr. Dőry László, Dr. Szalai János, Klein Mihály, Szabó József

Térképgyűjtemény

A Térképgyűjteményünk törzse a korábban felszámolt Pincehelyi Plébánia Könyvtárából – a Pécsi Egyházmegyei Levéltár közvetítésével – került a gyűjteményünkbe 2021 őszén. A kollekció azóta főként 20. századi várostérképekkel gyarapszik.

2024 május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2