Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölni fognak

örökkön örökké, mint a csillagok.”

(Dán 12,3)

Napra pontosan 50 éve, 1973. szeptember 22-én hunyt el Dr. Hal Pál katolikus lelkész, jogász, hitoktató, gimnáziumi tanár, helytörténész, aki több szálon is kötődik a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárhoz. Nemcsak lelkes kutatója volt az állománynak, hanem közvetetten gyarapítója is. Fáradhatatlan lelkipásztori munkája mellett a tudományos életben is maradandót alkotott. Kiváló szigetvári és pécsi helytörténeti munkái ma is kiindulópontot jelentenek további kutatásokhoz.

Hal Pál 1890. szeptember 9-én született a Somogy megyei Rácegresen Hal Viktor pécsváradi népiskolai tanító, iskolaigazgató és Seldmayer Ida második gyermekeként. Öt testvére volt: nővére Mária, húgai Ilonka és Ida, valamint öccsei, Árpád és József.[1]

Középiskolai tanulmányait 1904 és 1908 között a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Katolikus Gimnáziumában végezte papnövendékként. 1908 és 1913 között a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán egyházjogot és teológiát hallgatott. Az 1922/23. tanév második szemeszterében a Pécsi Püspöki Joglyceumban, majd 1923/24-ben két féléven keresztül a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen római jogi tanulmányokat folytatott. Utóbbi helyen egy félévet egyházjogi órákat is hallgatott. Korábbi jogi tanulmányainak elismerése végett 1949 júniusában a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán kánonjogi tudori szigorlat letételét kérvényezte, amelyet a Tanulmányi Bizottság engedélyezett számára.[2] 1949–50-ben a budapesti Pázmány Péter Jog- és Közgazdaságtudományi Karán folyamodott engedélyért a kánonjogi szigorlatra való bocsátás tárgyában.[3]

alairas HP

Dr. Hal Pál aláírása

1913. június 25-én alszerpappá, 26-án szerpappá, 27-én pedig áldozópappá szentelte gr. Zichy Gyula megyéspüspök (1905–1926): paptársai Berta Antal, Berta Lajos (alszerpap), Füzy József, Hauser Imre, Horváth Lajos, Loschert Kázmér, Schultz Gábor (szerpap), Szolga István, Taksonyi János, Tillinger Ferenc, valamint Wucskits Imre voltak.[4]

Első szentmiséjét 1913. június 29-én Pécsváradon celebrálta. Manuduktora Czernohorszky József plébános, szónoka pedig Rumszauer János pécsi hitoktató volt.[5] Szolgálati helyei: 1913-ban Babarcon, 1914-ben Mecseknádasdon (Püspöknádasd) káplán, 1915/16-ban Németkéren ideiglenes adminisztrátor, majd 1916-ban Hőgyészen káplán. 1916 novemberében az akkor még Somogy megyéhez tartozó Szigetvárra került káplánnak. 1918-tól 1938-ig a Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola hitoktatója lett[6]: a fiúknak heti 5, a leányoknak heti 8 órában oktatott római katolikus hittant. Ugyanekkor a szigetvári kórház kórházlelkészévé is kinevezte Zichy püspök.

1922. március 25-én felvették Grazba a Gürtel-Bruderschaft des heiligen Thomas von Aquin-nak (Aquinói Szent Tamás öv-testvériség)[7].

Bruderschaft coll

Hal Pál grazi Aquinói Szent Tamás Öv-testvériségbe való belépési emléke (1922)[8]

Romaisz Ferenc prelátus-kanonok 1925-ben felvette az Unio Cleri pro missionibus (Papok Hitterjesztési Egyesülete) pápai missziós szövetség pécsi egyházmegyei csoportjába, amelynek célja a missziókban működő papok munkájáért való imádkozás, valamint az egyházon belül a missziós gondolat ébren tartása és erősítése volt.

Unio Cleri coll

Hal Pál az Unio Cleri pro missionibus pécsi egyházmegyei csoportjába való belépési emléke (1922)[9]

Az 1938/39-es tanévben a szigetvári tanonciskola vallástantanára lett.[10] 1939-ben hittanárnak nevezték ki a Pécsi Szab. Kir. Város Női Felsőkereskedelmi Iskolájába, ahol a Mária-kongregáció és a fényképészeti szakosztály vezetője lett[11], 1940-ben pedig a Pécs Városi Kereskedelmi Középiskolában oktatott katolikus hittant. 1941-től ő lett a pécsi egyházmegyei Dómmúzeum őre. 1946-tól püspöki tanácsos, 1946/47-ben a Pécsi Emericanum fiúinternátus igazgatója (Alta Ripa Corporatiójának dominusa). 1954-től szentszéki bíró. 1960-ban nyugdíjba vonult, innentől az Egyházmegyei Nyugdíjbizottság előadója lett.[12]

Ezüstmiséjét 1938. július 1-jén a Pécsi Székesegyház Jézus Szíve kápolnájában tartotta, együtt ünnepelve szülei 50 éves, aranylakodalmas évfordulójával.[13] Aranymiséjét 1963. június 30-án Pécsváradon, gyémántmiséjét pedig Pécsett ünnepelte 1973. június 27-én.

mises emlekek HP

Dr. Hal Pál arany- és gyémántmisés emléklapja (1963, 1973) [14]

1907-től tagja volt a Szent István Társulatnak.[15] Irodalmi tevékenységét már a főiskolai években megkezdte, az 1912/13-as tanévben a Szent Pál Irodalmi Társulat elnökévé választotta. Helytörténeti, erkölcsi, pedagógiai és kritikai cikkei helyi lapokban (Pl. Uj Délsomogy, Délvidék, Szigetvári Hirlap, Pécsi Szentföld), és iskolai értesítőkben (Szigetvári Áll. Polg. Iskola 1938/39. évi értesítője) jelent meg. Munkatársa volt a pécsi alapítású Pécsi Katholikus Tudósítónak.[16] Lokálpatriótaként a helytörténeti munkáiban a felszabadulása 250. évfordulóján Szigetvár históriájával, továbbá a hozzátartozó turbéki Mária-kegyhely múltjával is foglalkozott. A turbéki kutatáshoz Szentkirályi István levéltárostól kért segítséget.[17] Hauptmann Pállal közösen elkészítette Szigetvár monográfiáját, kórházlelkészsége idején pedig felkutatta a szigetvári kórház 30 éves történetét.

A 250. éves évforduló alkalmával levéltári kutatásokat végzett a pécsi Havas Boldogasszony kápolna történetével kapcsolatosan és gépiratban megírta annak összefoglalóját is. Sikerült számos korábban tévesen feljegyzett történeti tényt tisztáznia, továbbá fontos forrást tárt fel a fogadalmi kápolna építésével kapcsolatosan.[18]

HP konyvei

Hal Pál Szigetvár történetével kapcsolatos művei[19]

Helyi társadalmi és vallásos szervezetekben is tevékenyen részt vett: alelnöke volt a szigetvári Katholikus Legényegyletnek, elöljárója pedig az Urinők Mária Kongregációjának. Szigetvári működésének teljes idejében a községi óvoda és menhely felügyelőbizottság elnöke volt. Rendes tagként folyamatosan közreműködött a Berzsenyi Társaság és a Szigetvári Várbaráti Kör munkájában.[20]

1924 szeptemberének közepén a szigetvári plébánián éjfélkor két alak behatolt a folyosói ablakon keresztül a plébániára, azzal a szándékkal, hogy ellopják a turbéki búcsú jövedelmét. Hal Pál figyelmes lett a zajra és felkeltette az emeleten alvó apátot is, majd lesben álltak és a másfél óra múlva visszatérő egyik tolvajt üldözőbe vették.[21]

Az Új Ember 1953. szeptember 20-i számában igencsak furcsa hír jelent meg, miszerint életének 63., pappá szentelése 40. évében meghalt püspöki tanácsos, hittanár.[22] Nem tudjuk ki küldte be a hírt, hiszen Hal Pál ezt követően még 20 évet és két napot élt! Hiszen tudjuk, kinek halálhírét keltik, sokáig él…

UjEmber 1953 09 20 152 152 2

Az Új Ember 1953. szeptember 20-i számának híre

Végül Dr. Hal Pál 1973. szeptember 22-én hunyt el Pécsett, a pécsváradi temetőkápolnában bemutatott gyászmise után temették el szeptember 28-án.[23]

 4313105 00131 mormon

Dr. Hal Pál gyászjelentése[24]

Dr. Hal Pál 1939-es Pécsre kerülésétől az Inczédy Dénes utca (ma Hunyadi út) 9/1-ben, majd nyugdíjazása után, 1960-tól haláláig a Janus Pannonius utca 6. számú, hajdani kanonoki ház első emeletén lakott.

Dr. Hal Pál mind egyházi, mind tudományos munkásságában maradandót alkotott. Nevelői munkájának értékét tanítványai szelleme igazolta. Emberi tulajdonságairól az a szeretet és közmegbecsülés beszélt, amellyel kortársai, hívei, kollégái és diákjai körülvették. Kevesen tudják, de szenvedélyes képeslapgyűjtő és fotós volt. Kérésére – még életében – nemcsak képeslapgyűjteménye, hanem tudományos hagyatéka is az egyházmegyei bibliotékába került, de az idők során kikerültek az állományából.[25]

Az összeállítást készítette: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető (Pécsi Egyházmegyei Könyvtár)

 

Források

PEL V.B. 23. – Hal Pál (1890–1973) hagyatéka

Publikációi

A Pécsi növendékpapság Szent-Pál-Társulatának jelentése az 1911–12. év működéséről. Szerk. Loschert Kázmér – Hal Pál. Pécsett, Dunántúl Nyomda R.T., 1912.

A 25 éves kórház = Új Délsomogy, 1921. 27–29.

Szigetvári kalauz. Összeáll. Hal Pál–Hauptmann Pál. A Zrínyi Miklós Múzeum-Egyesület, 1925.

A plébánia templom kupolafreskója jubilál = Délvidék, 1938. szeptember 5.

Szigetvár 1688 és 1689-ben. Szigetvár török uralom alól való felszabadulásának 250. évfordulója alkalmából. Gróf Andrássy Mihály kiadása, 1939. (Különnyomatként a Szigetvári Állami Polgári Iskola értesítőjéből)

A turbéki Segítő Boldogasszony kegyhelye és kegyképe = Szigetvári Hirlap, 1939. április 30. 4. p.

Szigetvár töröktől való visszafoglalásának története az olasz íróknál. = Szigetvári Hirlap, 1940. március 24. 4. p.

A turbéki Segítő Boldogasszony kegykép jubilál = Szigetvári Hirlap, 1941. április 12. 2–3. p.

Remeteélet Turbékban. = Szigetvári Hirlap, 1941. december 20. 3. p.

A magyaregregyi szentkút. In: Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának Értesítője 1942. 65–74.

Az egregyi búcsú = Pécsi Szentföld, 1944. szeptember 1. 2–3.

A Pécsi Havi Boldogasszony Kápolna 1697–1947. (gépirat) [Pécs, 1947]

P. Ullman Domonkos levele a pécsi havihegyi kápolna építési ügyében 1709-ben. In: Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, 1947/1. 71–74.

Életrajzai

Hal Pál. In. Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. XII. kötet. Budapest, 1993. 241.

Hal Pál. In: Somogyi Helikon. Szerk. Hortobágyi Ágost. Kaposvár, 1928. 64–65.

Hal Pál = Wikipédia = https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal_P%C3%A1l [2023.08.05.]

[Takács Emma]: Hal Pál. In: Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. – IV. kötet – Gas–Hom. Budapest, 1998. 509. p.

[Hal Pál] – Varga Éva: Írástudók Somogyban a két világháború között III. In: Somogyi Múzeumok Közleményei 2004. Kaposvár, 2004. 464–465.

Diós István: Lelkipásztoraink 1945–2010. Szent István Társulat, Budapest, 2015.

 

[1] Meghalt Hal Viktor nyugalmazott elemi iskola igazgató-tanár = Pécsi Napló, 1941. október 15. 4. p.; OSZK Pannon Digitális Egyesített Archívum Gyászjelentések: Hal Viktor gyászjelentése = https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/262569# [2023.08.05.]

[2] A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jegyzőkönyvei. 1949. június 30. X. rendes ülés. (441/1948–49) 9. p.

[3] A budapesti Pázmány Péter Jog- és Közgazdaságtudományi Karának ülései – 1949. november 16-i ülés (HU ELTE 7.a. 49. 342/1949–50) 35. p.

[4] Papszentelés = Pécsi Ujlap, 1913. június 18. 1. p.; [4] Papszentelés = Dunántúl, 1913. június 18. 3. p.; [4] Papszentelés = Pécsi Napló, 1913. június 19. 2. p.

[5] Uj papok első miséi = Pécsi Napló, 1913. június 25. 2. p.

[6] Egyházmegyei hirek = Somogyvármegye, 1918. április 5. 3. p.

[7] A tagok Aquinói Szent Tamás példáját követve egy megszentelt övet (Tamás-öv) viselnek. A fennmaradt hagyomány szerint Tamás egy égő fatönkkel űzött el egy prostituáltat, aki állítólag el akarta csábítani, majd álmában két angyal jelenik meg neki. Ezt követően egy tizenöt csomós kötelet kötöttek rá. A testvériség tagjai hasonló kötelet viseltek övként; a tizenöt csomóval, tisztaságuk megőrzése érdekében. = https://katholischglauben.info/lexikon/guertelbruderschaften/ [2023.09.04.]

[8] A dokumentum forrása: Pécsi Egyházmegyei Könyvtár Kis- és Aprónyomtatvány-gyűjtemény – Pécsi papi emlékek.

[9] A dokumentum forrása: Pécsi Egyházmegyei Könyvtár Kis- és Aprónyomtatvány-gyűjtemény – Pécsi papi emlékek.

[10] Az iparostanonciskola 1938–39. tanéve = Szigetvári Hirlap, 1939. július 17. 2. p.

[11] A Pécs Szab. Kir. Város államilag segélyezett Kereskedelmi Leányközépiskolájának évkönyve az 1941/42. tanévre. Az intézet fennállásának 30. évében. Közli: Szőkéné Dr. Zánkay Cornelia. Pécs, 1942. 29. p.

[12] A Pécsi Egyházmegye schematismusa. 1963. Pécs, 1963, 94.

[13] Ezüstmiséjén megáldotta aranylakodalmas szüleit = Uj-Somogy, 1938. július 3. 7. p.; Megható kettős ünnepség = Uj Nemzedék, 1938. július 3. 6*. p.

[14] A dokumentum forrása: Pécsi Egyházmegyei Könyvtár Kis- és Aprónyomtatvány-gyűjtemény – Pécsi papi emlékek.

[15] A pécsi Szent Pál Társulat tiszti kara = Pécsi Ujlap, 1912. május 29. 2. p.

[16] Kerekes Imre: A Pécsi Katolikus Tudósító (1921–1944) = Magyar Könyvszemle, 2002/. 155.

[17] PEL Szentkirályi-hagyaték II. 13. doboz 3. boríték –Hal Pál keresi Turbékra vonatkozó adatokat

[18] A mű gépirata a levéltári hagyatékában van.

[19] Hal Pál munkái a Pécsi Egyházmegyei Könyvtárban: Szigetvári kalauz. Összeáll. Hal Pál–Hauptmann Pál. A Zrínyi Miklós Múzeum-Egyesület, 1925. Jelzet: PA 225; Szigetvár 1688 és 1689-ben. Szigetvár török uralom alól való felszabadulásának 250. évfordulója alkalmából. Gróf Andrássy Mihály kiadása, 1939. (Különnyomatként a Szigetvári Állami Polgári Iskola értesítőjéből) Jelzet: PC 235

[20] Hal Pál hittanár búcsúztatása = Szigetvári Hirlap, 1939. szeptember 17. 3. p.

[21] Betörési kisérlet a szigetvári plébánián. = Pécsi Lapok, 1924. szeptember 17. 4. p.

[22] Új Ember, 1953. szeptember 20. [4] p.

[23] Halálozás = Dunántúli Napló, 1973. szeptember 26. 7. p.

[24] OSZK Pannon Digitális Egyesített Archívum Gyászjelentések: https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/262568# [2023.08.05.]

[25] Hal Pál hittanár búcsúztatása = Szigetvári Hirlap, 1939. szeptember 17. 3. p.

2024 március
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31